II Trójmiejski Zlot Morsów

Zarząd Gdańskiego Klubu Morsów informuje, że otrzymał zaproszenie od Sopockich Morsów do udziału naszego Klubu w II Trójmiejskim Zlocie Morsów w Sopocie. Zlot odbędzie się w niedzielę 25 marca br. w Sopocie w pobliżu wejścia na plażę nr 20.

Informacji na temat udziału w Zlocie udziela Koleżanka Halina Burzyńska. Poniżej informacje o zlocie.

II Trójmiejski Zlot Morsów
Opis imprezy
I. Termin i miejsce imprezy
1. Zlot odbędzie się w dniu 25.03.2018 w Sopocie przy wejściu na plażę nr 20.
II. Uczestnicy Zlotu
1. Uczestnikiem Zlotu jest każda osoba, która dokona stosownych czynności:
– dokona rejestracji online przez stronę www.elektronicznezapisy.pl w terminie do 20.03.201 8
– zaakceptuje niniejszy regulamin
– oświadcza, ze jej stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Zlocie i robi to na własną odpowiedzialność
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Zlocie tylko pod opieką rodzica/opiekuna.
III. Organizator imprezy
1 .Organizatorem jest Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej Sportu i Rekreacji, Sopocki Klub Morsów.
2.Organizator odpowiada za właściwy przebieg Zlotu.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas Zlotu.
4.Osobami nadzorującymi Zlot jest zarząd w skład, którego wchodzą: Aleksander Tokmina, Sylwia Matusiewicz, Ewa
Radziwanowska, Jacek Starościak i Wiesław Lorbiecki. Adres pod jakim można się kontaktować, e-mail:
zimneplywaki@gmail.com, Tel, 51 401 581 3- Sylwia Matusiewicz.
5.Organizator wszystkie informacje dotyczące Zlotu umieszcza na oficjalnej stronie klubu: www.sopockiemorsy.pl lub na
Facebooku @SopockiKlubMorsow.
IV. Zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa podczas Zlotu:
1. Każdy uczestnik Zlotu bierze w nim udział dobrowolnie.
2. Każdy uczestnik Zlotu musi przestrzegać zasad i wytycznych organizatora co do zasad bezpieczeństwa oraz stosować się
do niniejszego regulaminu.
3, Uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora imprezy do celów promocyjnych
Zlotu i miasta Sopot.
4. Każdy uczestnik Zlotu otrzymuje identyfikator (odbiór w dniu imprezy od 11:30 do 12:00), który upoważnia do
przebywania na terenie Zlotu oraz korzystania ze wszystkich świadczeń i atrakcji przewidzianych dla uczestników.
5, Organizatorzy proszą o zachowanie czystości i porządku w trakcie Zlotu.
6. Osoby, których zachowanie będzie naganne i niestosowne mogące wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów
mogą zostać wyproszone.
7. W trakcie imprezy na plaży zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających. Osoby będące pod jego wpływem
mogą zostać wyproszone.
V. Postanowienia końcowe:
1 . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania całości lub części Zlotu, zmian w jego przebiegu z przyczyn od siebie
niezależnych, jak np: zamachy, klęski żywiołowe, warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu, itp. bez
ponoszenia odpowiedzialności.

Posts created 250

Related Posts

Zacznij wpisywać wyszukiwane hasło powyżej i naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Powrót do góry